12 kwietnia 2022

Dźwiękowy system ostrzegania

Podstawowym zadaniem dźwiękowego systemu ostrzegania jest nadawanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych w celu poinformowania o zaistniałym zagrożeniu osób przebywających w budynku. DSO wymagany jest zwłaszcza w budynkach wysokich oraz wysokościowych, a także w budynkach w których występują duże skupiska ludzi. Swoją ochroną obejmuje wszystkie pomieszczenia w budynku w których przebywają ludzie poza obszarami, które mogą być wyłączone z alarmowania. Pomieszczenia, które mogą być wyłączone z takiej funkcji to np. pomieszczenia, w których nie przewiduje się obecności ludzi oraz niewielkie pomieszczenia gospodarcze oraz przejściowe, w których czas przebywania ludzi jest ściśle określony.

Centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego po przejściu w stan alarmu przestaje pełnić funkcję fakultatywne (rozgłaszanie tła muzycznego, komunikatów informacyjnych). System rozpoczyna natomiast zaprogramowaną procedurę ewakuacji poprzez nadawanie komunikatów w odpowiednich strefach głośnikowych. Nadawanie sygnałów może następować automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru lub ręcznie przy użyciu mikrofonu strażaka. Komunikaty powinny być wygłaszane w sposób zrozumiały, jasny oraz odpowiednio słyszalny. Treść powinna wskazywać konkretne działania jakie należy podjąć podczas ewakuacji. Na jakość przekazywanych komunikatów wpływać mogą różne czynniki takie jak m.in. usytuowanie źródła dźwięku, poziom sygnału czy też akustyka pomieszczenia. Wyróżnić możemy cztery podstawowe rodzaje komunikatów: ewakuacyjny, ostrzegawczy, kodowany oraz odwoławczy.

Zalecane jest, aby sygnały ostrzegawcze spełniały określone kryteria:

  • Minimalny poziom dźwięku wynosi 65 dBA.

  • Minimalny poziom dźwięku w spoczynku wynosi 75 dBA.

  • Maksymalny poziom dźwięku wynosi 120 dBA.

  • Słyszalność dźwięku alarmu powyżej szumu tła- przedział od 6 dBA do 20dBA.

W skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego wchodzą takie urządzenia jak: mikrofony systemowe, głośniki pożarowe, jednostki kontroli, wzmacniacze, urządzenia zasilające.

Jednym z warunków odbioru systemu jest przeprowadzenie odpowiednich testów akceptowalnych takich jak próby akustyczne (np. pomiary poziomu ciśnienia akustycznego) potwierdzające prawidłowe zadziałanie systemu.