29 maja 2023

Serwis sprzętu i instalacji przeciwpożarowej

Przeprowadzanie regularnego serwisu sprzętu i instalacji ppoż ma za zadanie przeciwdziałać niepotrzebnym awariom i zagwarantować gotowość do bezawaryjnej pracy tych urządzeń co przekłada się na bezpieczeństwo pożarowe budynku. Zadanie wykonania przeglądu powinien zlecić właściciel lub zarządca danego obiektu.

Sprawny system ma za zadanie szybko wychwycić i zlokalizować zagrożenie, powiadomić
o zaistniałym zdarzeniu odpowiedni personel oraz niezwłocznie wezwać straż pożarną. W ten oto sposób można uratować życie ludzi oraz majątek przed całkowitym rozprzestrzenieniem się ognia. Przyczyni się to również do zminimalizowania skutków w przypadku powstania pożaru.
Nasi serwisanci wykonują serwis zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zalecaniami producentów. Weryfikujemy sprawność wszystkich elementów, które powinny skutecznie spełniać swoje zadanie, gdy nadejdzie taka potrzeba.

Wykonujemy serwisy i przeglądy oraz konserwacje:
• Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP,
• Systemu Oddymiania ODD,
• Podręcznego sprzętu gaśniczego,
• Hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
• Drzwi i bram przeciwpożarowych,
• Wentylacji mechanicznej,
• Systemu detekcji gazów palnych,
• Przeciwpożarowych wyłączników prądu,
• Systemu gaszenia gazem,
• Stałych urządzeń gaśniczych SUG,
• Instalacji tryskaczowej,
• Klap przeciwpożarowych,
• Systemu sterowania zamknięciami ogniowymi.
Serwis gaśnic

Wyposażenie obiektu w gaśnice jest obowiązkowe w samochodach, na stacjach paliw oraz w obiektach, które są podzielone na kategorie zagrożenia ludzi ZL tj.:

ZL I są to obiekty, w których jednocześnie może przebywać ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami np.: supermarkety
ZL II obiekty, w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się np.: szpitale
ZL III są to obiekty użyteczności publicznej niezakwalifikowanej do ZL I oraz ZL II np.: budynki administracyjno-biurowe
ZL IV obiekty mieszkalne np.: bloki
ZL V obiekty zamieszkania zbiorowego np.: hotele, internaty

Właściciel bądź zarządca budynku ma obowiązek zlecić przeglądy i konserwację gaśnic nie rzadziej niż raz w roku.
Dzięki użyciu odpowiedniej gaśnicy możemy zgasić pożar w początkowej fazie, dzięki czemu ograniczymy późniejsze straty.
Urządzenia przeciwpożarowe, do których zaliczymy gaśnice powinny być poddawane regularnym przeglądom i konserwacjom. Powołując się na rozporządzenie MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 roku, w którym zawarte są regulacje prawne odnośnie poddawania konserwacji i przeglądom technicznym dla gaśnic i wynoszą one nie rzadziej niż raz do roku.

Zlecając naszej firmie taki przegląd dokładamy wszelkich starań aby przegląd oraz konserwacja gaśnicy były zgodne z obowiązującymi normami. Weryfikujemy ich sprawność, sprawdzamy szczelność i ciśnienie, analizujemy konstrukcję w poszukiwaniu ewentualnych wycieków i rozszczelnień. Dokładnie oglądamy poszczególne elementy i upewniamy się, że spełniają wymagania określone w przepisach.