Realizacje

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w dzielnicy Praga w Warszawie

 • Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru wraz
  z okablowaniem i programowaniem.
 • Dostawa i montaż systemu oddymiania klatek schodowych
  wraz z okablowaniem.

Apartamenty przy galerii Posnania w Poznaniu

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Montaż systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Montaż klap oddymiających klatki schodowe.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie inwestycji i dostawa gaśnic.
 • Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP.
 • Montaż okablowania szaf sterujących wentylatorami RWG1, RWG2 i zasilań urządzeń wymagających okablowania ppoż.

Kompleks magazynowo-usługowo-produkcyjny w Mszczonowie

 • Oznakowanie i wyposażenie budynku w gaśnice zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wykonanie zabezpieczeń ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku.

Nowoczesne Osiedle w dzielnicy Bemowo

 • Zabezpieczenie dylatacji ppoż w garażu na ścianach, słupach i stropie.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy Wilanów w Warszawie

 • Wykonanie przeglądu systemu sygnalizacji pożaru (100% elementów).

Lokal usługowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dzielnica Mokotów w Warszawie

 • Kompleksowe przerobienie elementów SSP według nowej aranżacji.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z dokonanymi zmianami z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. ppoż.

Wojewódzki szpital w Świeciu

 • Dostawa materiałów do wykonania systemu sygnalizacji pożaru.
 • Konfiguracja centrali systemu sygnalizacji pożaru.

Budynek usługowy dzielnica Włochy w Warszawie

 • Dostawa kurtyn ppoż z wyzwalaczem topikowym.
 • Montaż kurtyny wraz z przygotowaniem podłoża.
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Stegnach w Warszawie

 • Prace instalacyjne w zakresie oświetlenia.

Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego dzielnica Wilanów w Warszawie

 • Dostawa i montaż systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Okablowanie klatek schodowych.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dzielnicy Białołęka w Warszawie

 • System sygnalizacji pożaru.
 • System oddymiania klatek schodowych.
 • Dostawa oraz montaż klap oddymiających.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych dzielnica Ursus w Warszawie

 • Przygotowanie budynków do odbioru przez PSP.
 • Przegląd budynku oraz dokumentacji projektowej.
 • Wskazanie nieprawidłowości w realizacji zadania w stosunku do obowiązujących przepisów i wytycznych projektu budowlanego.
 • Udział w koordynacjach, odbiorach systemów, urządzeń i instalacji pożarowych.
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Opracowanie planów ewakuacji.
 • Opracowanie planów rozmieszczenia urządzeń ochrony przeciwpożarowej.
 • Sporządzenie wykazu dokumentów niezbędnych do odbioru przez PSP.
 • Oznakowanie obiektu znakami ppoż. i ewakuacyjnymi według planów.
 • Dostawa i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny dzielnica Ursus w Warszawie

 • Przegląd oraz wykonywanie koniecznych napraw systemu sygnalizacji pożaru.

Budynek biurowo-produkcyjno-magazynowy w Broniszach

 • Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru na podstawie wytycznych ubezpieczyciela (poddasze, chłodnie i archiwa).

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Imielinie w Warszawie

 • Dostawa i montaż systemu sterowania drzwiami ppoż na okablowanym budynku, testy i uruchomienie.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi w dzielnicy Bielany w Warszawie

 • Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem i programowaniem.
 • Dostawa i montaż systemu oddymiania klatek schodowych wraz z okablowaniem

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na Imielinie Warszawie

 • Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru na okablowanym budynku, programowanie i uruchomienie.

Budowa osiedla mieszkaniowego dzielnica Ursus w Warszawie

 • System sygnalizacji pożaru.
 • System oddymiania grawitacyjnego.
 • Wykonanie zasilania: central, bramy garażowej, bram ppoż, wentylatorów w przedsionkach klatek schodowych, zasilanie rozdzielnicy wentylacji trafostacji, zestaw hydroforowy,
 • Wykonanie zasilania szaf sterowania wentylatorami.
 • Dostawa i montaż bram ppoż.
 • Przygotowanie budynków do odbiorów PSP.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego + oznakowanie i dostawa gaśnic.
 • Dostawa oraz montaż klap oddymiających.
 • Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych przejść oraz dylatacji.

Budowa osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Praga w Warszawie

 • System sygnalizacji pożaru.
 • System oddymiania grawitacyjnego.
 • Wykonanie zasilania: central, bramy garażowej, wentylatorów w przedsionkach klatek schodowych, zasilacze ppoż, zasilania sygnalizacji wody, zestawów hydroforowych.
 • Wykonanie zasilania szaf sterowania wentylatorami.
 • Dostawa i montaż bram ppoż.
 • Przygotowanie budynków do odbiorów PSP.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego + oznakowanie i dostawa gaśnic,
 • Dostawa oraz montaż klap oddymiających.
 • Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych przejść oraz dylatacji.

Magazyn samochodowy LEXUS

 • Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem i programowaniem.
 • Dostawa i montaż systemu oddymiania klatek schodowych wraz z okablowaniem.

Budynek mieszkalny wielorodzinny dzielnica Mokotów w Warszawie

 • Wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej.
 • Okablowanie, dostawa oraz montaż urządzeń.
 • Dostawa oraz montaż klapy oddymiającej.

Rezydencja w Poznaniu

 • Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek.

Apartamenty w Poznaniu

 • Wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek.

Budynek produkcyjno-magazynowy z pomieszczeniami technicznymi oraz biurowymi, dzielnica Bielany w Warszawie

 • Dobór, opracowanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru.
 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.

Osiedle mieszkaniowe dzielnica Włochy w Warszawie

 • Dostarczenie, wykonanie montażu bram przeciwpożarowych.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Ogniochronne zabezpieczenie przejść pożarowych.
 • Ogniochronne zabezpieczenie dylatacji.
 • Wykonanie zespołów kablowych E90.

Osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Wilanów w Warszawie

 • Okablowanie instalacji SSP wraz z dostawą materiału.
 • Montaż urządzeń SSP.
 • Uruchomienie instalacji SSP.
 • Okablowanie oraz montaż instalacji oddymiania.
 • Okablowanie instalacji systemu sterowania, monitorowania i zasilania urządzeń wentylacyjnych wychodzącej z szaf TSZ.
 • Montaż oraz uruchomienie instalacji TSZ.
 • Wykonanie przejść przeciwpożarowych.

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z częścią usługową i garażem podziemnym, dzielnica Ursus w Warszawie

 • Wykonanie oprzewodowania instalacji SSP wraz z montażem urządzeń.
 • Uruchomienie instalacji SSP.
 • Wykonanie oprzewodowania instalacji oddymiania klatek schodowych wraz z montażem urządzeń, trwałym opisem i oznakowaniem.
 • Wykonanie przejść ppoż w zakresie wskazanym przez zlecającego.

Przedszkole i Żłobek, dzielnica Praga-Południe w Warszawie

 • Wykonanie projektu oddymiania klatki schodowej
  i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż.
 • Okablowanie systemu.
 • Dostawa i montaż urządzeń systemu odymiania.
 • Doprowadzenie zasilania do centrali i wpięcie w rozdzielni przed PWP.
 • Dostawa i montaż okna oddymiającego.
 • Uruchomienie i wykonanie prób.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Hostel PePe, dzielnica Żoliborz w Warszawie

 • Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru.

Budynek biurowo-mieszkalno-usługowy na ochocie w Warszawie

 • Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru wraz z okablowaniem i programowaniem.
 • Dostawa i montaż systemu oddymiania klatek schodowych wraz z okablowaniem.
 • Dostawa i montaż klap dymowych i wyłazu dachowego klatek schodowych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

 • Wykonanie systemu oddymiania.
 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru.
 • Uszczelnienie przejść kablowych instalacji SSP.

Budynek szkoły specjalnej w Warszawie

 • Wykonanie systemu oddymiania.
 • Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego.
 • Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Zespół zabudowy mieszkaniowej Praga-Południe

 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Wykonanie systemu oddymiania.

Lokal Stokrotka

 • Opracowanie projektu wykonawczego SSP i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż.
 • Okablowanie obiektu pod system sygnalizacji pożaru.
 • Dostawa i montaż urządzeń system.
 • Programowanie i uruchomienie systemu.
 • Dokumentacja powykonawcza.

Obiekt oświatowo-sportowy w Pruszkowie

 • Ogniochronne zabezpieczenie przejść kablowych, przejść elektrycznych.
 • Ogniochronne zabezpieczenie dylatacji.

Lokal Pepco w Grodzisku Mazowieckim

 • Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
 • Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnica Ursus

 • Dostarczenie i montaż klap oddymiających.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Mokotów

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych i szybów windowych.
 • Wykonanie biernych zabezpieczeń ogniochronnych przejść kablowych instalacji SSP stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Dom pomocy Społecznej w Pruszkowie

 • Dobór, opracowanie projektu wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej oraz system sygnalizacji pożaru.
 • Uszczelnienia przejść instalacyjnych rur palnych, niepalnych w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Gabinet Ortopedyczny w dzielnicy Śródmieście

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oświetlenia awaryjnego.
 • Wyposażenie obiektu w awaryjne oświetleniem.
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażenie obiektu w gaśnice.
 • Oznakowanie kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych i podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż.
 • Wykonanie uszczelnień ppoż. przejść instalacyjnych rur niepalnych w stropach.

Lokal „Biedronki’ w dzielnicy Śródmieście
w Warszawie

 • Wykonanie przejść instalacyjnych rur palnych, niepalnych, przejść kablowych w ścianach i stropach

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dzielnica Praga-Południe

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Uszczelnienia przejść kablowych instalacji SSP w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Nowy Targówek

 • Uszczelnienie przejść instalacyjnych rur palnych i niepalnych w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.
 • Wydzielenie ogniochronne dylatacji.
 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Dobór i montaż klap oddymiających, bram pożarowych.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Bemowo

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych i szybów windowych.
 • Uszczelnienie przejść kablowych instalacji SSP w ścianach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Klub Fitness „Zdrofit” w Legionowie

 • Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru.
 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.

Przedszkole Niepubliczne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.

Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażenie obiektu w gaśnice.
 • Oznakowanie kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych
  i podręcznego sprzętu gaśniczego.

Galeria Handlowo-usługowa „Galeria Grodova”

 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Wyposażenie obiektu w gaśnice.
 • Oznakowanie kierunków ewakuacji, wyjść ewakuacyjnych i podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową Straż.

Zakład Produkcyjny TCHIBO MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o. w Markach

 • Wykonanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w klasie EI120 w ścianach w zakładzie produkcyjnym.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Ząbkach

 • Montaż systemu sygnalizacji pożaru.
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.

Zespół budynków usługowo-biurowych Wola

 • Uszczelnienia przejść instalacyjnych rur palnych,niepalnych w ścianach i stropach stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Budynek handlowo-usługowy w Radomsku

 • Wykonie biernych zabezpieczeń ogniochronnych przejść kablowych instalacji SSP stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.

Budynek mieszkalny wielorodzinny Praga-Południe

 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych.

Budynki zakwaterowania turystycznego Targówek

 • Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru.
 • Montaż systemu oddymiania klatek schodowych.
 • Wykonanie biernych zabezpieczeń ogniochronnych przejść kablowych instalacji SSP stanowiących wydzielenie poszczególnych stref.
 • Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.