29 maja 2023

System Sygnalizacji Pożarowej

est to zbiór kompatybilnych elementów tworzących instalację. Zadaniem takiego systemu to przede wszystkim samoczynne wykrycie pożaru, podanie alarmu oraz automatyczne powiadomienie jednostki straży pożarnej. Im szybciej zostanie wykryty pożar, tym mniejsze szkody powstaną w wyniku pożaru.

System SSP składa się z następujących elementów:
Jednym z najważniejszych elementów tworzących system sygnalizacji pożaru jest centrala sygnalizacji pożarowej (CSP). Zasila czujki pożarowe, odbiera od nich sygnały o wykryciu pożaru w celu wywołania alarmu oraz automatycznie kontroluje sprawność systemu. Ponadto przekazuje alarm do straży pożarnej, a także przekazuje sygnały
do automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych i innych instalacji technicznych.
Ostrzegacz pożarowy rozumie się przez to urządzenie inicjujące sygnał alarmowy

w związku z wykryciem pożaru. Dzieli się je na ostrzegacze automatyczne (czujki pożarowe) i ręczne.
Czujka pożarowa to część systemu SSP, która zawiera co najmniej jeden czujnik. Kontroluje on ciągle, bądź w odstępach czasu odpowiednie fizyczne lub chemiczne zjawiska towarzyszące pożarom. Przekazuje odpowiedni sygnał do centrali pożarowej.
Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) używany jest w celu ręcznego inicjowania pożaru. Dzieli się na dwa typy. Typ A uruchamiany jest bez wciskania przycisku, zbiciu (wciśnięciu) szybki- jedna czynność. Natomiast typ B wymaga zbicia szybki po czym należy wcisnąć przycisk.
Wyróżniamy 2 rodzaje sygnalizatorów: sygnalizator akustyczny oraz optyczny. Sygnalizator akustyczny jest elementem SSP, który służy do zgłaszania alarmu pożarowego przy pomocy dźwięku o wymaganych parametrach. Sygnalizator optyczny jest to urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy o wymaganych parametrach.
Urządzenie transmisji alarmów pożarowych/ uszkodzeniowych (UTA) wyposażenie przekazujące sygnał alarmowy lub uszkodzeniowy z centrali do stacji odbiorczej alarmów pożarowych.

Stacja odbiorcza alarmów pożarowych jest to centrum, z którego mogą być w każdej chwili dysponowane niezbędne środki zabezpieczenia obiektu lub zwalczania pożaru.
Wyodrębniamy 3 rodzaje linii, należą do nich:
• Linia dozorowa
• Linia sterująca
• Linia kontrolna

Linia dozorowa jest to tor transmisji, łączący ostrzegacze pożarowe z Centralą. Dzielą się na promieniowe lub pętlowe.
Linia sterująca jej zadaniem jest łączenie z CSP z pożarowymi urządzeniami alarmowymi, urządzeniami przeciwpożarowymi lub innymi instalacjami technicznymi w celu sterowania tymi urządzeniami.

Linia kontrolna łączy CSP z urządzeniami przeciwpożarowymi lub innymi instalacjami technicznymi w celu monitorowania stanu tych urządzeń.
System Sygnalizacji Pożarowej stosujemy m. in.:
• W teatrach o liczbie miejsc powyżej 300,
• W kinach o liczbie miejsc powyżej 600,
• W budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300,
• W salach widowiskowych i sportowych o liczbie powyżej 1500,
• Szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych oraz sanatoria o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku,
• W budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200 osób,
• Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, bądź obejmujące więcej niż jedna kondygnację podziemną,
• Stacjach metra (kolei podziemnych).